Název projektu: Být sám sebou 2023

Název projektu: Být sám sebou 2023

Publikováno: 23.1.2024 Autor(ka): Michaela Vacková

Středočeský fond prevence

Primární prevence 

 

 

Evidenční číslo žádosti: PRE/PRI/050029/2023

------------------------------------------------------

Projekt je zaměřen na všeobecnou primární prevenci rizikových projevů chování, na podporu bezpečného klimatu v třídních kolektivech, je kontinuální,komplexní, využívající interaktivní a prožitkové formy působení na cílovou skupinu (žáci 1. -9.
tříd), je zaměřený na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a chování. Program má pomoci ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působit na děti v nejrůznějších oblastech, má pomoci škole spoluutvářet prostředí, které podporuje sdělování názorů, otevřenou diskusi a bezpečný prožitek. Projekt podporuje navázání zdravých vztahů ve třídě, pomáhá zvládnout nároky nového třídního kolektivu, vytváří hlubší přátelské vztahy. Žácise zde učí otevřeně komunikovat, vzájemně se poznávat, vyzkouší si efektivní způsoby spolupráce. Tato setkání pomohou nastavit spolupráci a důvěru dětí s třídním učitelem.

Projekt BÝT SÁM SEBOU je kontinuální, komplexní program, využívající interaktivní a prožitkové formy působení na cílovou skupinu žáků ZŠ. Program má pomoci ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působit na děti v nejrůznějších oblastech. Postoje a hodnoty získané touto cestou jsou trvalejší. Každý blok je složen z několika interaktivních technik, po nich vždy následuje reflexe, tedy zpětná vazba pro všechny zúčastněné. Lektor pracuje formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti. V každé z 19 tříd budou v období září 2023 až únor 2024 realizovány 2 bloky primární prevence v rozsahu 90 minut.

MINI ADAPTAČNÍ kurz v rozsahu 6 hodin pro dvě 6. třídy se zaměřuje na efektivní způsoby spolupráce a komunikace, navázání zdravých vztahů ve třídě, zvládání nároků nového třídního kolektivu, efektivní spolupráci a základ pro vytváření hlubších přátelských vztahů, nastavení důvěry s třídním učitelem. Program připravuje CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ Cesta integrace Říčany ve spolupráci s metodičkou prevence naší školy Mgr. Šárkou Stránskou.

Žáci 9. ročníku budou mít díky dotaci možnost absolvovat bezpplatně program "Blázníš? No a?" rozvíjející dovednosti, znalosti a postoje v oblasti péče o duševní zdraví.

Na realizaci projektu byla škole poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 74 100 Kč.